Magyar egyetemi előadások


 

Bevezetés a pszichológiába

Személyiséglélektan

Társadalomlélektan

Véleménykutatás: Fakultatív kísérleti pszichológiai gyakorlat

Választható szeminárium: A szerelem általános pszichológiája

Választható szeminárium: Az evolúciós pszichológia legújabb fejleményei

A felnőttoktatás pszichológiája 1

A felnőttoktatás pszichológiája 2

A referátum értékelésének szempontjai

 

Stone-age challenges for the modern world - A seminar on evolutionary social psychology (EP)

 

 

Pszichológia I: Bevezetés a pszichológiába

Miért érezzük jól magunkat egy bizonyos környezetben, s miért nyomasztó egy másik? Miért szimpatikus X, s miért esik nehezünkre, Y-t elviselni? Miért lelkesedünk bizonyos dolgokért? Miét nem vesszük észre, ami barátainknak nyilvánvaló? Mitől leszünk idegesek, s mit tehetünk ellene? Valóban lázadóvá tesz-e a kamaszkor s vénségünkre eszünket vesztjük-e?

Ezek a kérdések csak ízelítőül szolgálnak arról, amivel az ember viselkedésének és élményvilágának tudománya, a pszichológia foglalkozik. Bevezető előadásunk megismertet a későbbi félévekhez szükséges alapokkal.

 1. A pszichológia céljai, tárgyai és alapvető iskolái

 2. Alkalmazott pszichológia: gyógyítás - alkalmasság - szervezetfejlesztés

 3. Fejlődéspszichológia I: biológia és társadalom

 4. Fejlődéspszichológia II: a mély- és a kognitív pszichológia szemszögéből

 5. Az érzékelés pszichológiája

 6. Az intelligencia és az érzelmi intelligencia

 7. Tanulás I: klasszikus és instrumentális kondicionálás

 8. Tanulás II: a jó példakép

 9. Tanulás III: hogy térképezzük fel azt a világot, amelyben élünk?

 10. Emlékezés és felejtés

 11. Motiváció I: az agresszió és az önzetlen magatartás mozgatói

 12. Motiváció II: test - lélek - közösség (szocio-pszicho-fiziológia)

 13. Az érzelmek pszichológiája

 14. A szerelem lélektana

Kötelező olvasmány: Atkinson, R. (2005). Pszichológia. Osiris, Budapest: Osiris. vagy

Bernáth L. & Révész Gy. (2002). A pszichológia alapjai. Budapest: Tertia.

 

 

 

Pszichológia II: Személyiséglélektan

A nép bölcsessége tudni véli: „Kutyából nem lesz szalonna”. De mi az az egyénre jellemző mag bennünk és embertársainkban, aminek feltételezett folytatólagossága lehetővé teszi, hogy kiigazodjunk embertársainkon, hogy változó időkön és helyzeteken át is tudjuk, kivel állunk szemben, mit várhatunk az illetőtől, milyen a személyisége?

Az előadás során megismerhetjük

Az egyes elméletek módszertanát, antropológiai megalapozottságát kritikusan megvizsgáljuk és megvitatjuk a belőlük fakadó az andragógia számára releváns gyakorlati következményeket.

 1. Személyiségpszichológiai alapfogalmak

 2. A személyiségkutatás módszertana

 3. Típusok, vonások és a személyiség alapdimenziói

 4. Szükségletek, motívumok, egyéni különbségek és a személyiség

 5. Evolúció, öröklődés, környezet és a személyiség

 6. Hormonműködés és személyiség - szocio-pszicho-fiziológiai alapismeretek

 7. A személyiség szerkezete és működése, ahogy azt a pszichoanalízis látja

 8. Szorongás, elhárítás és az én védelme

 9. A személyiség kötődése és pszichoszociális fejlődése

 10. A személyiség klasszikus és instrumentális kondicionálása

 11. A szociál-kognitív elmélet: Hogyan alakítják a személyiséget a környezetében megfigyelt példák?

 12. Kognitív személyiségpszichológia – a világról szerzett tapasztalatok leképezése

 13. Önszabályozás – A megismeréstől a viselkedésik

 14. Humanista és transzcendentális személyiségkép – Önmegvalósítás avagy az egyén helye a kozmikus rendben

 15. Összehasonlítás és kitekintés – Hogyan egyeztethetők össze a bemutatott személyiségelméletek

Kötelező olvasmány: Carver, Charles S., Schreier, Michael F. (2006): Személyiségpszichológia. Budapest: Osiris.

 

 

Pszichológia III: Társadalomlélektan

Az ember társas lény. Életünk javarészét töltjük embertársainkkal, legalább gondolatban. Így aligha meglepő, hogy számos közmondásunk az ember társas és csoportos viselkedésével foglalkozik. Elődeink évezredes tapasztalatából megtudhatjuk: „Egységben az erő”. Persze bölcs eleink hagyatéka ennek az ellenkezőjét is állítja „Sok bába közt elvész a gyerek”. Mi tehát az igazság egymással való viselkedésünket illetően?

Az előadás ismerteti a szociálpszichológia lényeges célkitűzéseit, elméleteit, módszertanát és eredményeit.

A szociálpszichológia alapkérdéseinek, mint pl. társadalmi környezetünk érzékelése és megítélése, a vonzalom vagy az előítélet tárgyalása után, olyan kérdéseket fogunk megvitatni, amelyek az alapkutatás és az alkalmazás határát érintik. Így pl. foglalkozunk az attitűdökkel, hogyan győzhetünk meg másokat, de a pro- és antiszociális viselkedéssel is. Végül kitérünk a szociálpszichológia andragógiai alkalmazására az oktatás, a társadalmi szervezetek, az igazságügy és az egészségügy területén.

 1. Szociális érzékelés

 2. Attitűd és meggyőződés

 3. Hatalom és engedelmesség

 4. Deindividuáció és dehumanizáció

 5. Segítségnyújtás

 6. A csoportban fellépő folyamatok

 7. Agresszió

 8. Érdekközösség, cserekereskedelem és a csalók kizárása

 9. Világ-nézetünk: Világunk és környezetünk egyéni feltérképezésének művészete

 10. Verbális és nonverbális kommunikáció az élet-, lakó- és munkatársi viszonyban

Kötelező olvasmány: Csepeli György (2003): Szociálpszichológia. Budapest: Osiris.

 

 

Véleménykutatás: Fakultatív kísérleti pszichológiai gyakorlat
(heti 2 óra + adatgyűjtés)

 

Egy multidiszciplináris társadalomtudományi kar érdeklődő hallgatói számára szeretnénk lehetőséget biztosítani, hogy már tanulmányaik elején bekapcsolódhassanak a kar kutatóműhelyének munkájába, és megélhessék azt az izgalmat, amit a saját kérdésfeltevésükre kirajzolódó válasz feltárása biztosit. A gyakorlat során a hallgatók támogatást kapnak, egy a képzésüknek és személyes érdeklődésüknek megfelelő, társadalmi környezetükre vonatkozó vizsgálati kérdésfelvetés megfogalmazásában, az alkalmas vizsgálati módszer kiválasztásában, a kísérlet lefolytatásában és kiértékelésében, valamint egy a szakterület nemzetközi követelményeinek megfelelő szakközlemény megírásában és benyújtásában.

A véleménykutatás és módszertana elméletének elsajátítását követően a hallgatók, mint a kísérlet vezetői, a gyakorlatvezető irányítása mellett megtapasztalhatják a kutató munka kihívásait és gyönyöreit.

 

         Mi volt eddig is ismert a tudomány előtt? A szakirodalom felkutatása (elektronikus médiumok, adatbankok, internet keresőgépek és veszélyeik)

         A szakirodalom feldolgozása, idézése

         Kérdésfelvetés – A kutatás állása – A hipotézisek fajtái

         Független és függő változók és mérhetővé tételük (operacionizálás)

         Általánosíthatóság: A kísérleti csoport összeállításának módszerei

         A tapasztalati társadalomtudomány adatgyűjtési módszerei: megszámlálás – megfigyelés - ítéletalkotás – interjú – kérdőív – teszt

         A kutatás minősége: objektivitás, megbízhatóság és érvényesség

         Az okozati összefüggések feltárásának módszere: Az „igazi” kísérlet

         A különbözőség forrásai: elsődleges, másodlagos és hiba-variancia

         Leképezés, modell, mérés – A számszerű eredmények és statisztikák értelmezhetősége (skálaszintek)

         Statisztikai és gyakorlati jelentősség – A megfelelő kiértékelési módszer kiválasztása

         A kutatási szakközlemény szerkezete és megírása

 

A szakközlemények (diplomamunkák, doktori értekezések, szakirodalmi cikkek) szerkezete innen tölthető le

 

 

Választható szeminárium: A szerelem általános pszichológiája

(heti 3 óra)

 

Mint ismeretes, az általános pszichológia azt kutatja, ami az ember viselkedésében és élményeiben az egyes személyiségtípusokon, társadalmi csoportokon és kultúrákon túl fajunk alapjegyeinek tekinthető, vagyis általában „az emberre” jellemző. Szemináriumunk során az általános pszichológia klasszikus alágait a szerelem viselkedésére és élményére fogjuk alkalmazni. Milyen érzékelési, kognitív, motivációs, érzelmi és tanulási folyamatok kísérik ezt a „kritikus életeseményt”?

A részvétel feltétele, hogy kivétel nélkül minden hallgató Power-Pointos szóbeli referátumot tart. Ezért a felvehető hallgatók száma semmiképp nem haladhatja meg a 25 főt. Központi hangsúlyt fektetünk a referátumok a hallgatóságot motiváló minőségére. A didaktikai elvárásokra vonatkozóan a hallgatók részletes eligazítást kapnak a szeminárium vezetőjétől. (ld. még www.hejj.de magyar részének „Referátum javasolt szerkezete” rovatát).

 

 

Választható szeminárium: Az evolúciós pszichológia legújabb fejleményei

(heti 3 óra)

 

Miután megtárgyaljuk a pszichológiában használatos paradigmákat és emberképeiket, kiemeljük az evolúciós pszichológiai szemlélet különlegességeit. Ezen irányzat legújabb fejleményeit a szociál-, a klinikai- és a fejlődéspszichológiából merített példákon mutatjuk be.

A részvétel feltétele, hogy kivétel nélkül minden hallgató Power-Pointos szóbeli referátumot tart. Ezért a felvehető hallgatók száma semmiképp nem haladhatja meg a 25 főt. Központi hangsúlyt fektetünk a referátumok a hallgatóságot motiváló minőségére. A didaktikai elvárásokra vonatkozóan a hallgatók részletes eligazítást kapnak a szeminárium vezetőjétől. (ld. még www.hejj.de magyar részének „Referátum javasolt szerkezete” rovatát).

 

 

A felnőttoktatás pszichológiája 1

 

1. Miért van szükség pszichológiai háttérismeretekre a felnőttoktatásban? - Tíz példa a gyakorlatból

 1. Urania – felnőttoktatás mint nemes verseny a nagyvárosi szórakoztatóiparral
 2. Siemensforum – mecénások és műkedvelők műhelye
 3. Vennék egy jó könyvet – irodalmi sor-rend
 4. Édes anyanyelvünk – szép szóval a világos gondolatokért
 5. A buborékok birodalma – mélyre ható képzés
 6. Otto König – ismerd meg a kutya fáját
 7. Két Hollós – a nép tudása a tudás népéről
 8. Tömeg, mámor, rituálé – a nagy októberi sörforradalom
 9. Beavatás – mennyi pénzt kell vinni a férfiak házába?
 10. Zur Khane – transzcendentális testépítés Teheránban

 

2. A felnőtt személyiség- és fejlődéspszichológiai meghatározói: öröklött tulajdonságok, környezet és tanulás

 1. Az öröklés és a nevelés összjátéka
 2. A felnőtt személyiség tipológiája és vonásai
 3. A „nagy ötök“ – a személyiség alapdimenziói
 4. Sex & Drugs & Rock&Roll? – Az ifjúsági rétegkultúrákról
 5. Intimitás és szolidaritás avagy elszigetelődés – Erikson és a felnőtt érettségi vizsgája
 6. Havighurst: A felnőttkor feladatairól
 7. Pszichogerontológia I: intelligencia
 8. Pszichogerontológia II: szexualitás, intimitás, társkapcsolat

 

3. Felnőttokatás szívvel-lélekkel: csüggedés helyett a mámoros munka sikere

 1. A burn-out szindróma és megelőzésének fontossága
 2. A megkeseredettnek új bizalmat adni – Seligman triádikus kísérlete
 3. Ki tehet róla? – Az okmagyarázat dimenziói
 4. Ehess, ihass, ölelhess, alhass!“ – Az emberi viselkedés alapmotívumai
 5. A fény felé – A lehangoltság kezelésének alapjairól
 6. Miből áll az érzelmi intelligencia? (EI)
 7. Mielőtt 12-t üt … a suhanc – az agresszivitás békéltetése

 

4. A kommunikáció tudománya (elméleti alapok és csoportgyakorlat)

 1. A flow-áramlat – munkánk mámora
 2. Miért beszélgetünk egymással?
  A racionális tudomány állásfoglalása az emberi kommunikációról
 3. A közösségi élet fejlődéstörténeti előnyeiről és kihívásairól
 4. Bolhászkodás – boldogító bódulat – beszélgetés
  a csoport összetartásának szolgálatában
 5. Csak egy szót szólj, s megvilágosodik az én lelkem
  A kommunikáció sokrétű közösségszervező feladatáról
 6. Vajon azok mit akarnak? – a szavakon túli kommunikáció (csoportgyakorlat)

 

5. A befolyásolás szociálpszichológiája

 1. Ki, kit, mire akar rávenni? – A befolyásolás folyamatának alaptényezői
 2. Az elv-társítás Nobel-díja – Miért tüntették ki Pavlov nyáladzó ebeit?
 3. Programozott gyilkosok a Paradicsomból – Marco Polo (1298) beszámolója a hasisinok kiképző táboráról
 4. A Nagy Testvér befolyása a Szép új világ-ban – Orwell és a való világ
 5. „Jó szóval oktasd, játszani is engedd” – felelősségteljes befolyásolás a felnőttoktatásban

 

6. A felnőttoktatás pszichológiája – térjünk vissza a (didaktikai) gyakorlathoz!

 

Kötelező olvasmány: A hallgatók az előadótól jegyzetet kapnak 40 a vizsgára felkészítő gyakorló kérdéssel

 

 

A felnőttoktatás pszichológiája 2

 

1. Az intelligencia és az érzelmi intelligencia

A könyvkukac és a csetepaté – Két példa, amely próbára teszi intelligenciáját

Görögösen és franciásan – Az intelligencia-kutatás története

Hány idióta van Pécsett? Az IQ értelme

A Nagy Forradalom érdemei – Az öröklés-nevelés vita

Az inga visszaüt – A társadalomtudomány már másképp gondolkodik

Munkánk mámora – A siker élettana

 

2. Tanulás I: klasszikus és instrumentális kondicionálás

A klasszikus kondicionálás

Érzelmi kondicionálás

Instrumentális (a kívánatos következmény elérését szolgáló) kondicionálás

Az effektus törvénye

Viselkedésformálás

Megerősítési tervek és a viselkedés tartóssága

 

3. Tanulás II: a jó példakép

      A példaképen történő tanulás feltételei

      Bandura alapkísérlete

      Erőszak a médiumokban

 

4. Tanulás III: hogyan térképezzük fel azt a világot, amelyben élünk?

Helyérzék Világunk ismeretének szükséglete

Cognitive Maps in Rats and Men Ki hogy térképezi föl

Ha kikopott a tan – Az ideológia kikiáltásától az ellátás kilátástalanságáig

Cerebroszkópia – Fej-bepillantás NMDS segítségével

A veszteségtől elvakult vezér – Miért vesztették el a világban való tájékozódásukat az oroszok és a németek?

 

5. A szerelem lélektana

      Minden ember egyenlő? – A tudomány önmegtartóztatása a párválasztás feltételeinek kutatásában

      Ámor nyila biztosan célba talál noha röptét négy pszichológiai irányzat négyféleképp magyarázza

      Gyümölcseitekről... A társjelölt kelendősége és a vele lehetséges gyermekáldás sikere

      Gyűjtők, vadászok, a Római Birodalom és az USA – Az afrikai szavanna az illemtani és tanácsadó irodalom tükrében

      A tökéletesnek megálmodott társ - egy kőkorszaki maradvány? A nemektől elvárt szerepek (gender roles) a mai fiatalok fejében – legfontosabb kísérleti            eredményeink

 

Kötelező olvasmány: A hallgatók az előadótól jegyzetet kapnak 36 a vizsgára felkészítő gyakorló kérdéssel

 

 

Stone-age challenges for the modern world – A seminar on evolutionary social psychology (EP)

 

What should you eat? Where should you live? Whom should you trust and who would want to deceive you and take advantage of you? Who do you want to impress and by what means? Why do they talk behind your back and about what? Who do we fall in love with and what do we do in order to catch that person’s attention? When is there a high danger that our partner will cheat on us, and when will we receive a tempting offer?

Such questions and the like were already of vital importance for our ancestors in their original environment, where they had been living for approximately a hundred thousand generations: in the South-East-African savannah. Those individuals, a random mutation of whose genetic material prompted them to make more favourable decisions in such matters of vital importance, had more chances to survive and to have families, than their less fortunate competitors. The children of the victorious inherited those properties, which had made their parents successful. These “specialized tools” that once led to the right decisions to help our ancestors master the challenges of their environment have become an integral part of the realm of human emotion and behaviour. Thus – after a hundred thousand generations and as many repetitions of the competition – genetic information, that has allowed mankind to get along better with the surrounding world, and the specialized cognitive tools this material determines, has spread in all of humanity alive today.
It is the objective of our class and the – hopefully vivid – discussion to examine, understand and thus gain conscious control over some of our behaviour patterns of stone-age origin that are often of decisive importance, as to whether the social behaviour of today’s modern adult will be successful.

 

 

Week01. Evolutionary Psychology – A New Paradigm to Explain Human Behaviour?
Three classical paradigms contributing to the aims of psychology: behaviourism, cognitivism and depth-psychology
Evolutionary psychology - a revolutionary contribution?
From the African Savannah to modern mass society: Genes and memes

 

Week02. Mutual Interests, Social Exchange and the Exclusion of Cheaters
Altruism among relatives
Reciprocal help between non relatives
Investigating cognitive adaptations for social exchange: The Wason Selection Task
Cheater detection
Effects on culture

 

Week03. Global Corporate Success Based on the Intelligence of the Stone Age
Social hunting versus technical inventions- The evolution of intelligence
From the inventions of the most brilliant to the masses - Cultural evolution of "corporate engineering"
The pendulum of evolution strikes back - Mass society makes emotional intelligence more important than being clever & cool
The contribution of evolutionary psychology towards a co-operation more humane - Autonomy, competent communication and flow in the company

 

Week04. School Leaving Exam instead of Preparing Adults to Take Responsibility in Society
Social perception: The man whose eyes have not been opened up yet
Initiation in traditional societies and the effects of its lacking in modern western style mass societies

 

Week05. Flow – Tuned to Success from the Head to the Toe
The socio-psycho-neuro-immunology of human success and failure
 

Week06. Where your Luck May Throw You (up) - The Life Saving Adaptive Value of Pregnancy Sickness
 

Week07. Life-threatening Slimming Cures – Why So Many Brilliant Women Will Starve Themselves
Symptoms of Anorexia Nervosa (ICD-10: F50.0)
The Body-Mass-Index: (Weight in Kg) / (Height in m)²
Reproductive inhibition
Kin selection
Conflicting interests of parents and their offspring and the maladaptive dynamics of anorexia nervosa
Anorexia as a partially adaptive reproductive strategy under socio-ecological constraints

 

Week08. Crying out for Help – The Evolutionary Psychology of Depression
Mothers, mass society or molecules – What causes depression?
How does depression affect the patients and their social surroundings?
The “common cold” of psychiatry: Symptoms and prevalence of depression
The adaptive meaning and the severe risks of this “crying out for help”

 

Week09. I Just can’t Smell Him – The Extraordinary Importance of Human Odour Communication in Romantic and Business Relationships
The scent of a woman - Gender identification and preference in "microsmatic" humans
Susskind’s stranger - Odour identification in the family
Love is in the air – How odour influences perceived personality traits
When your partner’s chemistry is in harmony with yours - MHC-compatibility and infatuation
All the perfumes of Arabia – Odour marking and group membership

 

Week10. Genes and Memes: An Experiment to Predict Congeniality
What makes a person congenial?
The concept of associative meaning and associative similarity
Birds of a feather: Similar ideas and liking
The blank map: When meeting unknown people will those be preferred with extremely similar or those with extremely dissimilar ideas?
 

Week11. The Perfect Partner – The Evolutionary Psychology of Romantic Love
”All men are created equal” - taboos for scientists to investigate the criteria of mate selection
Amour’s arrow lands in the bull’s eye - though different schools of psychology explain its flight in four rather different ways
”Will be judged according to the fruits they bear”... Attractivity of a potential partner and reproductive success
The perfect partner – a relic of the stone age?
Expected behaviour (gender roles) in the heads of today’s youth – our major experimental findings

 

Week12. What will He be like? - Cognitive Scripts for a First Date
Hunters, gatherers, Romans and Americans: Recommendations on manners and protocol for women and men
When to kiss the miss: An intercultural comparison
Male and female perspectives in scripts: An empirical study

 

Week13. Young Female Seeks – The World of Singles
”Independent living” - statistics and hypotheses
Etymology, Evolution und Egoism – alternative explanations of the phenomenon
Differences in the cognition of singles and the married

 

Week14. Impression – Seduction – Exaggeration: The Evolutionary Psychology of Fashion
Express to impress – The functions of fashion
The eternal Eve – Ladies’ fashion from the Pharaohs to presenting the Oscar in the 21st century
Bodies tailored by plastic surgery – Just how fashionable is protestant ethics?
”No worries, mate” – Fashion, language and identity
Stone money: what is your exchange rate? – A new fashion arises in Indonesia